اللغة العربیة

نمایشگاه های اقتصادی بین المللی

مشخصات نمایشگاه های اقتصادی بین المللی

نمایشگاه های اقتصادی بین المللی

عنوان رویداد
تسسست
Event
تسسست
موضوع
تسسست
محل برگزاری
تسسست
برگزارکنندگان
تسسست
آدرس رسمی پایگاه اطلاع رسانی
تسسست
زمان برگزاری
12/11/1398
زمان برگزاری (میلادی)
12/11/1398
توضیحات تکمیلی
تسستتتتتتتتتتتتت

تستتتتت